Nieuws van 07 Maart 2019

Voltooiing biodiversiteitsprojecten op bedrijventerreinen in de Kempen nadert!

De afgelopen twee jaren is er gewerkt aan de tot stand koming van een grotere biodiversiteit op bedrijventerreinen de Kleine Hoeven en de Sleutel. De voltooiing van deze projecten nadert! Het Huis van de Brabantse Kempen, gemeente Bladel en Reusel-De Mierden werkte in het project 2B Connect samen aan inrichtingsprojecten om de bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeven meer biodivers te maken.

Groen en aantrekkelijk Kleine Hoeven

Het nieuwe bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel is met behulp van 2B connect een groen en aantrekkelijk bedrijventerrein geworden. Er is veel nieuw groen aangebracht op en rond het bedrijventerrein.

In het waterretentiegebied tussen de Kleine Hoeven en de woonwijk de Ekkers zijn grote poelen gegraven die aantrekkelijk zijn voor amfibieën en watervogels. Er zijn zandwallen aangelegd voor de graafbij en voor konijnen en vogels. De oevers van de waterloop de Rouwenbogtloop zijn aangepast en er zijn natuurlijke wandelpaden, bruggetjes en een route voor fietsers aangelegd in het gebied. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld in de lunchpauze een ommetje te maken door de natuur.

Naast de wegen en wandelpaden op het bedrijventerrein zijn groene hagen gepland en diverse bomenrijen aangebracht. De bomenrijen zijn zo geplaatst dat ze bruikbaar zijn als vliegroute voor vleermuizen. Vogels vinden er schuil- en nestgelegenheid. De bloem- en besdragende hagen leveren nectar en voedsel voor vlinders en bijen en zorgen voor een kleurrijk geheel tijdens de bloeiperiode. De wadi’s op het bedrijventerrein houden het regenwater vast en zorgen voor langzame infiltratie. Dit bevordert de diversiteit in de verschillende jaargetijden.

2B Connect

Europa kampt met  biodiversiteitsverlies en aantasting van ecosysteemdiensten. In 2011 werd daarom door de Europese Commissie de Biodiversiteitsstrategie 2020 ontwikkeld. Het project 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan deze strategie.

In het Europese project 2B Connect wordt in België en Nederland een aantal bedrijventerreinen aangepakt (in totaal 135 ha. op terreinen/ ca. 70 bedrijven) die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van Natura2000-gebieden in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijventerrein. Dit zijn gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. De gekozen bedrijventerreinen kunnen de tussenliggende en omringende Natura2000-gebieden versterken mits een goede inrichting en beheer van hun groene infrastructuur. Zo kunnen zij een belangrijke natuurverbinding en leefgebied vormen voor beschermde habitats en soorten.

Het project is gefinancierd door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling Interreg Vlaanderen- Nederland en gemeente Reusel-De Mierden.

foto's Max Kneefel