Nieuws van 30 November 2022

Voortgang Kleine Hoeven fase II

In dit bericht wordt de stand van zaken van de ontwikkeling van Kleine Hoeven fase II toegelicht. In het voorjaar van 2022 is gestart met de uitwerking van fase II. Het voorlopig ontwerp van het Stedenbouwkundig Plan wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp en een bestemmingsplan. 

Eerste versie bestemmingsplan

De eerste versie van het bestemmingsplan is bijna klaar. Dit plan is o.a. beoordeeld en getoetst door provincie, Waterschap, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. De opmerkingen worden verwerkt in de tweede versie van het bestemmingsplan.

Tweede versie ontwerpbestemmingsplan

De tweede versie (ontwerpbestemmingsplan) wordt ter inzage gelegd en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Op dit plan kan een reactie/zienswijze worden ingediend. In april 2023 behandelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de reacties/zienswijzen tijdens een raadsvergadering. Als de raad het plan vaststelt, wordt deze opnieuw ter inzage gelegd en kan er beroep worden ingediend. Als er geen beroep wordt ingediend, wordt er gestart met de aanleg. Als er wel beroep wordt ingediend, wordt er een zaak opgestart bij de Raad van State. Dan is het afwachten op een zitting. De gemeente en degene(n) die beroep hebben ingediend, kunnen dan hun verweerschriften indienen. 

Archeologisch onderzoek

In het plangebied is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek bleek dat er opgravingen nodig zijn in een gedeelte van het gebied. Deze opgravingen zijn begin november gedaan. Inmiddels is het archeologisch onderzoek afgerond. De vondsten worden nu verder onderzocht in een laboratorium. Het gebied is verder vrijgegeven voor de aanleg van het bedrijventerrein.

Technisch ontwerp

Het schetsontwerp is uitgewerkt in een concept technisch ontwerp. Hierin zijn wegen, kruispunten, groenzones en het waterbergingsgebied uitgewerkt. Het ontwerp wordt beoordeeld door specialisten. Daarna wordt het, samen met het bestemmingsplan, gepresenteerd. Bij de vernieuwing van de weg de Kleine Hoeven is rekening gehouden met fase II. De Hamelendijk wordt later ook aangepast voor fase II.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet meer vrijblijvend. Er zijn verschillende eisen voor nieuwe panden vanuit wetgeving. Zo moeten nieuwe gebouwen (sinds 1 juli 2018) aardgasvrij gebouwd worden. Ook zijn er eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen. De belangrijkste eisen worden getoetst bij vergunningaanvragen. Er zijn ook eisen aan de milieuprestatie van een gebouw. Daarnaast is het verplicht dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uitvoeren (de energiebesparingsplicht).

Naast de verplichtingen voor gebouwen, speelt duurzaamheid ook een rol bij de aanleg en inrichting van een bedrijventerrein. Voor Kleine Hoeve fase II zijn aan de hand van vijf thema’s uitgangspunten opgesteld. Denk hierbij aan:

Energietransitie: duurzame opwek van energie, geen gasgebruik, ruimte voor energieopslag en mogelijk een koppeling met grootschalige opwek in de buurt;

Circulaire economie: keuzes voor materiaalgebruik en toekomstig hergebruik;

Klimaatadaptatie: opvang van schoon regenwater, berging van water en aanleg van groen ter voorkoming van extreme hitte;

Groen en inrichting: landschappelijke inpassing, biodiversiteit en aantrekkelijke wandelroutes;

Duurzame mobiliteit: stimuleren van fietsgebruik voor woon-werkverkeer en ruimte voor laadpalen op bedrijfskavels.

Deze duurzaamheidscriteria worden opgenomen in het bestemmingsplan, in het technisch ontwerp en bij de uitgifte van kavels.

Uitgifte kavels en grondprijzen

Er is op dit moment meer interesse dan aanbod voor Kleine Hoeven fase II. Daarom wordt een uitgiftebeleid en uitgifteproces opgesteld. Daarin nemen we ook de mogelijkheden voor loting mee. Het is nu nog niet mogelijk om in te schrijven of een optie te nemen op een specifieke kavel. Later volgt een inschrijfmogelijkheid voor kavels en oppervlaktes. De grondprijzen voor fase II worden aan de hand van taxatie vastgesteld.

Inloopbijeenkomst

Begin 2023 organiseren we een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. We presenteren dan het ontwerp bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het technisch ontwerp. Een uitnodiging volgt zodra de stukken zover gereed zijn en een datum is geprikt.